Volajte advokátsku kanceláriu
+421 2 555 623 55

Obchodné právo

Poskytujeme najmä nasledovné služby:

 1. komplexné právne poradenstvo v oblasti obchodného práva,
 2. tvorba a pripomienkovanie obchodných zmlúv a iných právnych dokumentov,
 3. zastupovanie v sporoch z obchodnoprávnych vzťahov,
 4. právna pomoc subjektu pri vstupe na podnikateľský trh,
 5. ochrana pred zneužitím hospodárskej súťaže,
 6. kompletný právny audit a právne analýzy z oblasti obchodného práva,
 7. zmenkové a šekové právo, právo cenných papierov

Správne právo

 1. zakladanie občianskych združení,
 2. návrhy na vklad vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností,
 3. register trestov.

Vymáhanie pohľadávok

V procese vymáhania pohľadávok klientov sa vždy zameriavame na celkovú efektívnosť a úspešnosť uplatnenia pohľadávok voči dlžníkom. Za týmto účelom vždy pred uplatnením pohľadávky posudzujeme právny stav pohľadávky; len takto je možné zistiť, či pohľadávku možno uplatniť s očakávaním úspechu vo veci.

Taktiež individuálne posudzujeme právny status dlžníka, najmä z pohľadu jeho ďalších zistiteľných záväzkov, súdnych sporov alebo prípadnej existencie konkurzných alebo reštrukturalizačných konaní. V procese vymáhania pohľadávok je našou snahou navrhnúť klientovi riešenie, ktoré spĺňa predpoklad úspešnosti a efektívnosti. Spolupracujeme s viacerými exekútormi a správcami konkurznej podstaty.

V súvislosti s vymáhaním pohľadávok poskytujeme najmä nasledovné služby:

 1. správa a uplatňovanie pohľadávok v súdnom konaní alebo mimosúdnym spôsobom,
 2. zisťovanie právneho a ekonomického statusu dlžníkov,
 3. dispozičné úkony s pohľadávkami (postúpenie pohľadávok, započítanie, zabezpečenie pohľadávok),
 4. zastupovanie dlžníkov – príprava splátkových kalendárov, dohody o odklade splatnosti, námietky voči exekúcii,
 5. právna analýza portfólia pohľadávok veriteľa,
 6. právny audit pohľadávok pri záujme klienta o kúpu pohľadávok,
 7. kapitalizácia pohľadávok vkladom do základného imania spoločnosti,
 8. zastupovanie klientov v exekučnom konaní,
 9. uplatnenie pohľadávok v konkurze alebo reštrukturalizačnom konaní, spolupráca s exekútormi a správcami konkurznej podstaty.

Konkurzné právo

Naša kancelária poskytuje právnu podporu vo viacerých konkurzných a reštrukturalizačných konaniach.

Po prijatí nového zákona o konkurze a reštrukturalizácii sme sa zaoberali aj právnym poradenstvom a zastupovaním klientov v reštrukturalizačných konaniach, ktoré predstavujú nový typ insolvenčného konania. Vzhľadom na jeho charakter je pre nás dôležité, aby klientove záujmy boli vždy ochránené v čo najväčšej možnej miere, a aby klient nebol v reštrukturalizácii poškodený.

V súvislosti s konkurzným právom poskytujeme najmä nasledovné služby:

 1. zastupovanie veriteľov v konkurzných a reštrukturalizačných konaniach,
 2. prihlasovanie pohľadávok,
 3. zastupovanie počas konkurzu,
 4. zastupovanie v incidenčných žalobách a dalšie

Právo obchodných spoločností

Právo oschodných spoločností

V oblasti práva obchodných spoločností poskytujeme kompletné právne poradenstvo týkajúce sa zakladania spoločností, čo obvykle zahŕňa prípravu príslušných korporátnych dokumentov, právne úkony súvisiace so získaním živnostenského oprávnenia, podanie príslušných návrhov na Obchodný register.

V štádiu po založení spoločnosti poskytujeme právne služby v procese vykonávania akýchkoľvek zmien v rámci „obchodného života“ spoločnosti, či už ide o prevody obchodných podielov, rozdelenie, zlúčenie, splynutie alebo zmenu právnej formy spoločnosti. Taktiež poskytujeme právne služby súvisiace s ukončením podnikateľskej činnosti spoločnosti a jej zániku, resp. jej prípadnej likvidácie. Naša kancelária disponuje zaručeným elektronickým podpisom, čo pre klienta znamená výraznú úsporu pri platení súdnych poplatkov.

V rámci práva obchodných spoločností poskytujeme najmä nasledovné služby:

 1. vypracovanie a zmeny príslušných korporátnych dokumentov (zakladateľské zmluvy, spoločenské zmluvy, stanovy),
 2. zvýšenie, zníženie základného imania spoločnosti, nepeňažné vklady príprava valných zhromaždení spoločností a členskej schôdze družstva,
 3. rozdelenie a prevody obchodných podielov, akcií a vypracovanie príslušnej transakčnej dokumentácie zmeny právnej formy spoločnosti, zlúčenie, splynutie a rozdelenie spoločnosti,
 4. zrušenie spoločnosti, likvidácia a zánik spoločnosti,
 5. ochrana záujmov spoločnosti pred záujmami štatutárnych orgánov spoločnosti, zákaz konkurencie,
 6. úprava právnych pomerov v rámci spoločností, ochrana a zastupovanie záujmov minoritných spoločníkov a minoritných akcionárov,
 7. plnenie registračných povinností voči živnostenskému, obchodnému registru, daňovému úradu,
 8. zastupovanie spoločností v príslušných konaniach pred živnostenským registrom, obchodným registrom, daňovým úradom a úradom práce, sociálnych vecí a rodiny,
 9. kompletné právne poradenstvo štatutárnym orgánom spoločnosti a dalšie. 

Občianske právo

 1. tvorba zmlúv,
 2. kúpne zmluvy na predaj nehnuteľností a hnuteľných vecí,
 3. vymáhanie a postupovanie pohľadávok,
 4. rodinné právo,
 5. dedičské veci,
 6. náhrady škody, bolestné a sťaženie spoločenského uplatnenia,
 7. ochrana osobnosti a dobrého mena,
 8. neplatnosť a odporovateľnosť právnych úkonov,
 9. bankové a hypotekárne právne služby.

Pracovné právo

 1. tvorba pracovných zmlúv,
 2. žaloby pre neplatnosť rozviazania pracovného pomeru,
 3. náhrada škody z pracovného úrazu.

Rodinné právo

Poskytujeme zastupovanie na súde a právne poradenstvo v týchto veciach: 

 1. rozvody,
 2. zverenie dieťaťa do osobnej starostlivosti rodiča,
 3. zverenie dieťaťa do striedavej osobnej starostlivosti,
 4. určenie výživného,
 5. úprava styku s dieťaťom,
 6. osvojenie dieťaťa,
 7. medzinárodný únos dieťaťa,
 8. spory rodičov ohľadne podstatných vecí týkajúcich sa dieťaťa,
 9. vyporiadania bezpodielového spoluvlastníctva manželov

Právo nehnuteľností

Nehnuteľnosti sú špecifické svojou trvácnosťou a zvyčajne aj značnou majetkovou hodnotou. Pri nadobúdaní alebo predaji nehnuteľnosti je preto potrebné minimalizovať možné riziká, ktoré sa môžu pri predaji alebo kúpe nehnuteľností vyskytnúť.

Vždy preto komplexne posudzujeme právny stav nehnuteľnosti, ktorá sa má stať predmetom kúpy alebo predaja.

V tejto oblasti poskytujeme najmä:

 1. komplexný právny audit nehnuteľností,
 2. príprava komplexnej dokumentácie pri výstavbe nehnuteľností, jej financovaní a následnej správe,
 3. vypracovávanie kúpnych či iných zmlúv na základe ktorých sa scudzuje vlastníctvo,
 4. príprava a pripomienkovanie zmluvnej dokumentácie v procese zabezpečenia záväzkov nehnuteľnosťami (záložné práva, vecné bremená a iné ťarchy),
 5. zmluvné zabezpečenie property managementu,
 6. nájomné a podnájomné vzťahy,
 7. právne zastúpenie v sporoch ohľadne nehnuteľností (žaloby o určenie vlastníckeho práva, spory o vydržanie),
 8. dispozičné úkony s pozemkami, rozdelenie a zlúčenie pozemkov, zmena druhu pozemkov, vyňatie pozemkov z poľnohospodárskeho pôdneho fondu,
 9. právne poradenstvo súvisiace s pozemkovými úpravami,
 10. zastupovanie v územnom stavebnom konaní a dalšie